Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Trang 34 36

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Tính chất chia hết của một tổng. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

  • Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = k . b
  • Ký hiệu : $a\vdots b$
  • Nếu a không chia hết cho b , ta ký hiệu: $a  \not\vdots  b$

Tính chất

1. Tính chất 1

  • Nếu $a\vdots m$ và $b\vdots m$  thì :

                     $(a+b)\vdots m$

                     $(a-b)\vdots m$

  • Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

                     $a\vdots m$ và $b\vdots m$ và  $c\vdots m$  thì : $(a+b+c)\vdots m$

2. Tính chất 2

  • Nếu $a\hspace{1mm}\not\vdots \hspace{1mm}m$ và $b\vdots m$ thì :

                   $(a+b) \not\vdots m$
                   $(a-b) \not\vdots m$

  • Nếu $b\not\vdots m$ và $a\vdots m$ thì :  $(a-b) \not\vdots m$
  • Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

                   $a  \not\vdots m$ và $b\vdots m$ và  $c\vdots m$  thì : $(a+b+c) \not\vdots m$

Ví dụ:

Ta có :  $5  \not\vdots 3$  ; $6\vdots 3$  ; $9\vdots 3$

=>  $5 + 6 + 9 = 20  \not\vdots 3$.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 83: Trang 35 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không:

a) $48 + 56$        

b) $80 + 17$

Câu 84: Trang 35 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

a) $54 - 36$        

b) $60 - 14$

Câu 85: Trang 36 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a)  $35 + 49 + 210$   

b)  $42 + 50 + 140$    

c)  $560 + 18 + 3$

Câu 86: Trang 36 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Hướng dẫn giải câu 86 bài Tính chất chia hết của một tổng

Câu 87: Trang 36 - sgk toán 6 tập 1

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

a) A chia hết cho 2.     

b) A không chia hết cho 2.

Câu 88: Trang 36 - sgk toán 7 tập 1

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

Câu 89: Trang 36 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 89 Luyện tập Tính chất chia hết của một tổng

Câu 90: Trang 36 - sgk toán 6 tập 1

Gạch dưới số mà em chọn:

a) Nếu $a\vdots 3$ và $b\vdots 3$ thì tổng $a + b$ chia hết cho 6 ; 9 ; 3.

b) Nếu $a\vdots 2$ và $b\vdots 4$ thì tổng $a + b$ chia hết cho 4 ; 2 ; 6.

c) Nếu $a\vdots 6$ và $b\vdots 9$ thì tổng $a + b$ chia hết cho 6 ; 3 ; 9.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Trang 34 36 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận