Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 5: Tia Trang 111 114

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Tia. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

1. Khái niệm

 Tia

  • Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.
  • Hình 26: Ta có hai tia là: Tia Ox và tia Oy.

2. Hai tia đối nhau

  • Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

3.  Hai tia trùng nhau

 Tia

Nhìn hình 29, ta có:

  • Tia Ax còn có tên là tia AB.

            =>  Tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau.

Chú ý :

  • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối.
  • Hia tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 22: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một ...

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của ...

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia ... đối nhau

- Hai tia CA và ... trùng nhau

- Hai tia BA và BC ...

Câu 23: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 23 bài Tia

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Câu 24: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Câu 25: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB.

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Câu 26: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Câu 27: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với ...

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc ...

Câu 28: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Câu 29: Trang 114 - sgk Toán 6 tập 1

Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Câu 30: Trang 114 - sgk Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của ...

b) Điểm ... nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Câu 31: Trang 114 - sgk Toán 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

Câu 32: Trang 114 - sgk Toán 6 tập 1

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 5: Tia Trang 111 114 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận