Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song sgk Trang 92 95

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Tiên đề Ơ-clit

 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

  • Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

 

 

 

II.  Tính chất

  • Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì : 
    • Hai góc so le trong bằng nhau.
    • Hai góc đồng vị bằng nhau.
    • Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 32: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Câu 33: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong ...

b) Hai góc đồng vị ...

c) Hai góc trong cùng phía ...

Câu 34: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Hình 22 cho biết a // b và $\widehat{A_{4}}=37^{\circ}$.

Hướng dẫn giải câu 34 bài Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a) Tính góc $\widehat{B_{1}}$.

b) So sánh góc $\widehat{A_{1}}$ và góc $\widehat{B_{4}}$.

c) Tính góc $\widehat{B_{2}}$.

Câu 35: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

Câu 36: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống :

Hướng dẫn giải câu 36 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a)  $\widehat{A_{1}}$ = ...    ( vì là cặp góc so le trong )

a)  $\widehat{A_{2}}$ = ...    ( vì là cặp góc đồng vị )

a)  $\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}$ = ...    ( vì ... )

a)  $\widehat{B_{4}}=\widehat{A_{2}}$     ( vì ... )

Câu 37: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Hướng dẫn giải câu 37 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Câu 38: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng :

Hướng dẫn giải câu 38 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Câu 39: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 39 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng $150^{\circ}$.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song sgk Trang 92 95 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận