Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học với nội dung giá trị tuyệt đối số hữu tỉ và các phép tính với số thập phân.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học, Hocthoi xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

  • Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.
  • Ký hiệu : $\left | x \right |$
  • Ta có : $\left | x \right |=\left\{\begin{matrix}x (x\geq 0) & \\ -x(x<0) & \end{matrix}\right.$

Ví dụ: 

$x=\frac{-3}{2}=> \left | x \right |=\left | \frac{-3}{2} \right |=\frac{-3}{2}$   ( vì $x=\frac{-3}{2}<0$ )

Nhận xét : 

  • Với mọi $x\in Q$ , ta luôn có : $\left | x \right |\geq 0;\left | x \right |=\left | -x \right |;\left | x \right |\geq x$

II.  Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

  • Để cộng, trừ, nhân , chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.
  • Khi chia số thập phân x cho số thập phân y ( $y\neq 0$ ), ta áp dụng quy tắc: Thương của hai số thập phân x , y là thương của $\left | x \right |$ và $\left | y \right |$ với dấu " + " đằng trước nếu x , y cùng dấu và dấu " - " đằng trước nếu x , y khác dấu.

Ví dụ:

Tính :  -3,5 + 2,5 = ?

Hướng dẫn giải :

-3,5 + 2,5 = - ( 3,5 - 2,5 ) = -1.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 17: Trang 15- sgk toán 7 tập 1

1)  Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

a.  $\left | -2,5 \right |=2,5$

b.  $\left | -2,5 \right |=-2,5$

c.  $\left | -2,5 \right |=-(-2,5)$

2)  Tìm x, biết :

a.  $\left | x \right |=\frac{1}{5}$

b.  $\left | x \right |=0,37$

c.  $\left | x \right |=0$

d.  $\left | x \right |=1\frac{2}{3}$

Câu 18: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.  $-5,17-0,469$

b.  $-2,05+1,73$

c.  $(-5,17).(-3,1)$

d.  $(-9,18):4,25$

Câu 19: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau :

Bài làm của Hùng:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

    = ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5

    = (-4,5) + 41,5

    = 37

Bài làm của Liên:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

    = ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))

    = (-3) +40

    = 37

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn.

b) Theo em nên làm cách nào?

Câu 20: Trang 15 - sgk toán 7 trang 15

Tính nhanh:

a)  6,3 + (- 3,7) + 2,4 + (- 0,3)

b)  (- 4,9) + 5,5 + 4,9 + (- 5,5)

c)  2,9  + 3,7 + (- 4,2) + (- 2,9) + 4,2

d)  (- 6,5).2,8 + 2,8.(- 3,5)

Câu 21: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ ?

$\frac{-14}{35};\frac{-27}{63};\frac{-26}{65};\frac{-36}{84};\frac{34}{-85}$

b)  Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ $\frac{-3}{7}$

Câu 22: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:         

$0,3;\frac{-5}{6};-1\frac{2}{3};\frac{4}{13};0;-0,875$

Câu 23: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z " hãy so sánh:                                              

a)  $\frac{4}{5}$ và 1,1

b)  -500 và 0,001

c)  $\frac{13}{38}$ và $\frac{-12}{-37}$

Câu 24: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh:

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) - ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 - (-3,53).0,5)

Câu 25: Trang 16- sgk toán 7 tập 1

Tìm x, biết :

a.  $\left | x-1,7 \right |=2,3$

b.  $\left | x+\frac{3}{4} \right |-\frac{1}{3}=0$

Câu 26: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a)  - 3,1597) + (- 2,39) 

b)  ( - 0,793) - (- 2,1068)

c)  ( - 0,5) . (- 3,2) + ( - 10,1) . 0,2

d)  1,2. (- 2,6) + (- 1,4) : 0,7

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận