Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức Trang 24 28

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học với nội dung tỉ lệ thức.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học, Hocthoi xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Định nghĩa

  • Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$.
  • Tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ còn được viết dưới dạng : $a:b=c:d$

Ví dụ :   

$\frac{2}{7}=\frac{4}{14}$

Chú ý : 

  • Trong tỉ lệ thức $a:b=c:d$ , các số a , b , c , d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức.
  • a , d là các số hạng ngoài hay còn gọi là ngoại tỉ.
  • b , c là các số hạng trong hay còn gọi là trung tỉ.

II. Tính chất

1.  Tính chất 1 - tính chất cơ bản của tỉ lệ thức 

  • Nếu $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ thì $ad=bc$.

2.  Tính chất 2

Nếu $ad=bc$ và $a,b,c,d\neq 0$ thì ta có các tỉ lệ thức :

  • $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$
  • $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$
  • $\frac{d}{b}=\frac{c}{a}$
  • $\frac{d}{c}=\frac{b}{a}$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 44: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:                        

a.  $1,2:3,24$

b.  $2\frac{1}{5}:\frac{3}{4}$

c.  $\frac{2}{7}:0,42$

 

Câu 45: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức  

$28:14;2\frac{1}{2}:2;8:4;\frac{1}{2}:\frac{2}{3};3:10;2,1:7;3:0,3$

Câu 46: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau :  

a.  $\frac{x}{27}=\frac{-2}{3,6}$

b.  $-0,52:x=-9,36:16,38$

c.  $\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}}=\frac{x}{1,61}$

 

Câu 47: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:                           

a) 6.63 = 9.42

b) 0,24.1,61 = 0,84. 0,46

Câu 48: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:  $\frac{-15}{5,1}=\frac{-35}{11,9}$

Câu 49: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?                                       

a)  $3,5:5,25$ và $14:21$

b)  $39\frac{3}{10}:52\frac{2}{5}$ và $2,1:3,5$

c)  $6,51:15,19$ và $3:7$

d)  $-7:4\frac{2}{3}$ và $0,9:(-0,5)$

 

Câu 50: trang 27 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào ô trống Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Câu 51: trang 28 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Câu 52: trang 28 - sgk toán 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức  $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra :

A. $\frac{a}{c}=\frac{d}{b}$

B. $\frac{a}{b}=\frac{d}{c}$     

C. $\frac{d}{b}=\frac{c}{a}$

D. $\frac{a}{d}=\frac{b}{c}$

Chọn đáp án đúng ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức Trang 24 28 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận