Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Giải toán 9 tập 1: Bài tập 47 trang 27

Câu 47: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn :

a.  $\frac{2}{x^{2}-y^{2}}\sqrt{\frac{3(x+y)^{2}}{2}}(x,y\geq 0;x\neq y)$

b.  $\frac{2}{2a-1}\sqrt{5a^{2}(1-4a+4a^{2})}(a>0,5)$

Cách làm cho bạn:

Ta có :

a.   $\frac{2}{x^{2}-y^{2}}\sqrt{\frac{3(x+y)^{2}}{2}}(x,y\geq 0;x\neq y)$

<=> $\frac{2}{x^{2}-y^{2}}\left | x+y \right |\sqrt{\frac{3}{2}}$

<=> $\frac{x+y}{x^{2}-y^{2}}.\sqrt{2^{2}.\frac{3}{2}}$

<=> $\frac{\sqrt{6}}{x-y}$

Vậy  $\frac{2}{x^{2}-y^{2}}\sqrt{\frac{3(x+y)^{2}}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{x-y}$

b.   $\frac{2}{2a-1}\sqrt{5a^{2}(1-4a+4a^{2})}(a>0,5)$

<=> $\frac{2}{2a-1}\sqrt{5a^{2}(1-2a^{2})}$

<=> $\frac{2\left | a \right |.\left | 1-2a \right |\sqrt{5}}{2a-1}$

<=> $\frac{2a(2a-1)\sqrt{5}}{2a-1}=2\sqrt{5}a$

Vậy $\frac{2}{2a-1}\sqrt{5a^{2}(1-4a+4a^{2})}=2\sqrt{5}a$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận