Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Giải toán 9 tập 1: Bài tập 46 trang 27

Câu 46: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau với $x\geq 0$ :

a.  $2\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}+27-3\sqrt{3x}$

b.  $3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x}+7\sqrt{18x}+28$
 

Cách làm cho bạn:

Ta có :

a.   $2\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}+27-3\sqrt{3x}$ = $27-5\sqrt{3x}$

Vậy $2\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}+27-3\sqrt{3x} = 27-5\sqrt{3x}$

b.  $3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x}+7\sqrt{18x}+28$

$3\sqrt{2x}-5\sqrt{2^{2}.2x}+7\sqrt{3^{2}.2x}+28$

= $3\sqrt{2x}-10\sqrt{2x}+21\sqrt{2x}+28$

= $14\sqrt{2x}+28$

Vậy $3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x}+7\sqrt{18x}+28=14\sqrt{2x}+28$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận