Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 6 trang 156

Bài tập 6: Trang 156 toán VNEN 9 tập 2

Cần ít nhất bao nhiêu nước để đổ đầy bình nuôi cá cảnh ở hính 183, biết bình nuôi cá cảnh có dạng một phần của hình cầu và có thể tích bằng $\frac{5}{6}$ thể tích của một hình cầu bán kính 18 cm.

Cách làm cho bạn:

Thể tích nước cần thiết là: $V_{nước} = \frac{5}{6}V_{cầu} = \frac{5}{6}\times \frac{4}{3}\pi \times r^3 = \frac{5}{6}\times \frac{4}{3}\pi \times 18^3 = 6480\pi \; cm^3$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận