Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 3 trang 155

Bài tập 3: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau:

Bán kính hình cầu r = 5 mm r = 3 cm r = 4 dm r = 0,6 m
Diện tích mặt cầu $S = ...$ $S = ...$ $S = ...$ $S = ...$
Thể tích của hình cầu $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$

Cách làm cho bạn:
Bán kính của hình cầu r = 5 mm r = 3 cm r = 4 dm r = 0,6 m
Diện tích của mặt cầu $S = 100\pi \; mm^2$ $S = 36\pi \; cm^2$ $S = 64\pi \; dm^2$ $S = \frac{36}{25}\pi \; m^2$
Thể tích của hình cầu $V = \frac{500}{3}\pi \; mm^3$ $V = 36\pi \; cm^3$ $V = \frac{256}{3}\pi \; dm^3$ $V = \frac{36}{125}\pi \; m^3$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận