Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 11. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

1. Đọc và tìm hiểu cách giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}x - 2y = 1\\ 5x + 2y = 17\end{matrix}\right.$ (sgk trang 11)

2. Đọc cách giải hệ phương trình sau và giải thích cách làm để xuất hiện phương trình mới một ẩn.

Cách giải hệ phương trình (sgk trang 11)

Trả lời:

Cách làm để xuất hiện phương trình mới một ẩn: Cộng vế với vế của hai phương trình ở hệ trước nó.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 12)

2. Giải các hệ phương trình sau

a) $\left\{\begin{matrix}5x - 4y = 9\\ 2x + 3y = -1\end{matrix}\right.$

b) $\left\{\begin{matrix}3x + 2y = -7\\ 4x - 5y = 6\end{matrix}\right.$

Trả lời:

a) $\left\{\begin{matrix}5x - 4y = 9\\ 2x + 3y = -1\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}15x - 12y = 27\\ 8x + 12y = -4\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}23x = 23\\ 2x + 3y = -1\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x = 1\\ 2x + 3y = -1\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x = 1\\ y = -1\end{matrix}\right.$

b) $\left\{\begin{matrix}3x + 2y = -7\\ 4x - 5y = 4x - 5y = 6 \end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}15x + 10y = -35\\ 8x - 10y = 12\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}23x = -23\\ 4x - 5y = 6 \end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x = -1\\ y = -2 \end{matrix}\right.$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Trang 12 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số

a) $\left\{\begin{matrix}2x - y = 5\\ 3x + y = 10\end{matrix}\right.$

b) $\left\{\begin{matrix}x + 5y = 7\\ 3x - 2y = 4\end{matrix}\right.$

c) $\left\{\begin{matrix}2x + 5y = -2\\ 3x -2y = 4\end{matrix}\right.$

d) $\left\{\begin{matrix}3x + 4y = 5\\ 2x - 5y = -12\end{matrix}\right.$

Bài tập 2: Trang 12 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số

a) $\left\{\begin{matrix}x - 2y = -8\\ 7x + 2y = -8\end{matrix}\right.$

b) $\left\{\begin{matrix}2x - 5y = -1,1\\ 5x - 2y = 0,1\end{matrix}\right.$

c) $\left\{\begin{matrix}\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = -\frac{1}{12}\\ -3x + 2y = -12\end{matrix}\right.$

d) $\left\{\begin{matrix}x + 2y = 5\sqrt{5}\\ \sqrt{5}x + y = 5 + 2\sqrt{5}\end{matrix}\right.$

Bài tập 3: Trang 13 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Xác định các hệ số a, b, biết hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}ax + by = 5\\ ax - by = -3\end{matrix}\right.$ có nghiệm (1; -2).

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Bài tập 1: Trang 13 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Bằng cách đặt ẩn phụ, đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn rồi giải.

a) $\left\{\begin{matrix}\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{2}\\ \frac{3}{x} + \frac{4}{y} = 5\end{matrix}\right.$

b) $\left\{\begin{matrix}\frac{1}{x + y} + \frac{1}{x - y} = \frac{5}{8}\\ \frac{1}{x - y} - \frac{1}{x + y} = \frac{3}{8}\end{matrix}\right.$

c) $\left\{\begin{matrix}\sqrt{x} + \sqrt{y - 1} = 3\\ 3\sqrt{x} - 4\sqrt{y - 1} = -5\end{matrix}\right.$

Bài tập 2: Trang 12 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Xác định m để ba phương trình sau có cùng một nghiệm:

$2x - 1 = -1;\;x + y = -2; y = -2x - m$

Bài tập 3: Trang 13 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Cho hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}mx - 2y = 1\\ 3x + y = 4\end{matrix}\right.$ (m là tham số).

a) Giải hệ phương trình khi m = -3

b) Với giá trị nào của tham số m thì hệ phương trình vô nghiệm?

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số trang 11 vnen toán 9, bài 3 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận