Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Giải bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 95. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Xem hình 62.

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Xem số đo của các góc $\widehat{DEB};\;\widehat{DFB}$ có quan hệ gì với số đo của các cung AmC hay DnB không?

Trả lời:

Theo em, số đo góc $\widehat{DEB}$ thì bằng nửa tổng số đo hai cung AmC và DnB.

Số đo góc $\widehat{DFB}$ thì bằng nửa hiệu số đo hai cung AmC và DnB.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

a) Đọc và làm theo hướng dẫn (sgk trang 96)

b) Đọc, làm theo và trả lời các câu hỏi.

Xem hình 64 và cho biết:

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 • $\widehat{BEC}$ có phải là góc có đỉnh bên trong đường tròn không?
 • Nối BD, với tam giác BDE có: $\widehat{BEC} = \widehat{BDE} + \widehat{DBE}$.
 • Có hay không: $\widehat{BDE} = \frac{1}{2} Sd BnC$?
 • Có hay không: $\widehat{DBE} = \frac{1}{2} Sd AmD$?
 • Có hay không: $\widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd AmD + sd BnC)$?
 • Em có nhận xét gì về mối liên hệ giữa số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và tổng số đo của hai cung bị chắn?

c) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 97)

d) Luyện tập, ghi vào vở

Xem hình 65 và cho biết góc nào không phải là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn? Vì sao?

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Xem hình 66, so sánh hai góc $\widehat{MVQ}$ và $\widehat{MQV}$

Hướng dẫn: sgk trang 97

Trả lời:

b)

Hình 64:

 • $\widehat{BEC}$ là góc có đỉnh bên trong đường tròn.
 • Nối BD, với tam giác BDE có: $\widehat{BEC} = \widehat{BDE} + \widehat{DBE}$.
 • $\widehat{BDE} = \frac{1}{2} Sd BnC$ (Mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn)
 • $\widehat{DBE} = \frac{1}{2} Sd AmD$ (Mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn)
 • Lại có: $\widehat{BEC} = \widehat{EDB} + \widehat{EBD}$ (Tính chất góc ngoài của tam giác)
 • $\Rightarrow \widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd AmD + sd BnC)$
 • Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn.

d) Trong hình 65, chỉ có hình 65b là hình có góc có đỉnh nằm trong đường tròn

2. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

a) Đọc và làm theo hướng dẫn (sgk trang 98)

b) Đọc, làm theo và trả lời các câu hỏi

Xem hình 68 và cho biết:

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 • $\widehat{BEC}$ có phải là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn không?
 • Nối AC, với tam giác ACE, có: $\widehat{BAC} = \widehat{BEC} + \widehat{ACE}$.
 • Có hay không: $\widehat{BAC} = \frac{1}{2} sd BC$?
 • Có hay không: $\widehat{ACD} = \frac{1}{2} sd AD$?
 • Có hay không: $\widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd BC - sd AD)$?

Xem hình 69 và cho biết:

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 • $\widehat{BEC}$ có phải là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn không?
 • Nối AC, với tam giác ACE, có: $\widehat{BAC} = \widehat{BEC} + \widehat{ACE}$.
 • Có hay không: $\widehat{BAC} = \frac{1}{2} sd BC$?
 • Có hay không: $\widehat{ACE} = \frac{1}{2} sd AC$?
 • Có hay không: $\widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd BC - sd AC)$?

Xem hình 70 và cho biết:

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 • $\widehat{AEC}$ có phải là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn không?
 • Tam giác ACE có phải là tam giác cân đỉnh E không?
 • Với tam giác ACE, có: $\widehat{xAC} = \widehat{AEC} + \widehat{ACE}$.
 • Có hay không: $\widehat{xAC} = \frac{1}{2} sd AmC$?
 • Có hay không: $\widehat{ACE} = \frac{1}{2} sd AnC$?
 • Có hay không: $\widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd AmC - sd AnC)$?
 • Có nhận xét gì về mối liên hệ giữa số đo góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và hiệu số đo của hai cung bị chắn?

c) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 99)

d) Luyện tập, ghi vào vở

Xem hình 71 và cho biết góc nào không phải là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn? Vì sao?

Giải VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Xem hình 72, biết AB = AC, so sánh hai góc $\widehat{ACM}$ và $\widehat{ASB}$.

Hướng dẫn: sgk trang 100.

Trả lời:

b)

Hình 68:

 • $\widehat{BEC}$ là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
 • Nối AC, với tam giác ACE, có: $\widehat{BAC} = \widehat{BEC} + \widehat{ACE}$.
 • $\widehat{BAC} = \frac{1}{2} sd BC$ (Mối quan hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn)
 • $\widehat{ACD} = \frac{1}{2} sd AD$ (Mối quan hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn)
 • Lại có: $\widehat{BEC} = \widehat{BAC} - \widehat{ACE}$ (Tính chất góc ngoài của tam giác)
 • $\Rightarrow \widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd BC - sd AD) 

Hình 69:

 • $\widehat{BEC}$ là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
 • Nối AC, với tam giác ACE, có: $\widehat{BAC} = \widehat{BEC} + \widehat{ACE}$.
 • $\widehat{BAC} = \frac{1}{2} sd BC$ (Mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn)
 • $\widehat{ACE} = \frac{1}{2} sd AC$ (Mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn)
 • Lại có: $\widehat{BEC} = \widehat{BAC} - \widehat{ACE}$ (Tính chất góc ngoài của tam giác)
 • $\Rightarrow \widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd BC - sd AC)$

Hình 70:

 • $\widehat{AEC}$ là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
 • Tam giác ACE là tam giác cân đỉnh E (Tính chất của tiếp tuyến kẻ từ một điểm)
 • Với tam giác ACE, có: $\widehat{xAC} = \widehat{AEC} + \widehat{ACE}$.
 • $\widehat{xAC} = \frac{1}{2} sd AmC$ (Mối liên hệ giữa góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và cung bị chắn)
 • $\widehat{ACE} = \frac{1}{2} sd AnC$  (Mối liên hệ giữa góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và cung bị chắn)
 • $\widehat{BEC} = \frac{1}{2} (sd AmC - sd AnC)$ ()
 • Có nhận xét gì về mối liên hệ giữa số đo góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và hiệu số đo của hai cung bị chắn?

d) Trong hình 71: Góc $\widehat{QRx}$ ở hình 71b không phải là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 4: Trang 102 toán VNEN 9 tập 2

Gọi (O; R) là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. OM cắt cung nhỏ BC tại D, ON cắt cung nhỏ CA tại E, OP cắt cung nhỏ AB tại F. Gọi I là giao điểm của AD và CF.

a) Chứng minh rằng: Hai dây AD và EF vuông góc với nhau.

b) Chứng minh rằng: DC = DI.

Bài tập 5: Trang 102 toán VNEN 9 tập 2

Cho đường tròn (O; R) có hai dây cung AD và BC song song với nhau, hơn nữa, hai dây cung AC và BD cắt nhau tại điểm E. Chứng minh rằng:

a) $\widehat{DBC} = \widehat{ACB}$

b) EB = EC

c) $\widehat{AOB} = \widehat{ADB} + \widehat{DAC}$

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn trang 95 vnen toán 9, bài 6 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận