Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 2 trang 155

Bài tập 2: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Một quả bóng bàn có đường kính 40 mm. Tính diện tích mặt quả bóng bàn.

Cách làm cho bạn:

Bán kính của quả bóng bàn là: $r = \frac{d}{2} = \frac{40}{2} = 20\; mm$

Diện tích mặt của quả bóng bàn là: $S = 4\pi \times r^2 = 4\pi \times 20^2 = 1600 \pi \; mm^2$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận