Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 7 trang 156

Bài tập 7: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Có 240 quả tạ bằng thép có dạng hình cầu, bán kính 1 dm. Có thể đặt được hay không 240 quả tạ này vào một hình lập phương cạnh 1m.

Cách làm cho bạn:

Thể tích của 240 quả tạ là: $V_1 = 240\times \frac{4}{3}\times \pi \times r^3 = 240\times \frac{4}{3}\times \pi \times 1^3 = 320 \pi \; dm^3$

Thể tích của hình lập phương là: $V_2 = 1\times 1\times 1 = 1 \; m^3 = 1000 \; dm^3 < V_1$

Vậy, không thể đựng 240 quả tạ này vào hình hộp lập phương cạnh 1m.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận