Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 1 trang 155

D. Hoạt động vận dụng

Bài tập 1: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Một quả bóng đá có dạng hình cầu, bán kính 12 cm. Tính diện tích mặt bóng.

Cách làm cho bạn:

Diện tích mặt bóng là: $S = 4\pi \times r^2 = 4\pi \times 12^2 = 576\pi \; cm^2$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận