Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 3 trang 155

Bài tập 3: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Một quả bóng tennis có dạng hình cầu, đường kính 6,25 cm. Tính diện tích mặt của quả bóng tennis

Cách làm cho bạn:

Bán kính quả bóng tennis là: $r = \frac{6,25}{2} = 3,125$ cm

Diện tích mặt của quả bóng tennis là: $S = 4\pi r^2 = 4\pi 3,125^2 = \frac{625}{16}\pi \; cm^2$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận