Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 6 trang 155

Bài tập 6: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình cầu có thể tích mặt cầu bằng $4\pi \; cm^2$. Tính thể tích của hình cầu.

Cách làm cho bạn:

Bán kính của hình cầu là: $r = \sqrt{\frac{S}{4\pi }} = \sqrt{\frac{4\pi }{4\pi }} =1 $ cm.

Thể tích hình cầu là: $V = \frac{4}{3}\pi \times r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 1^3  = \frac{4}{3}\pi \; cm^3$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận