Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 7 trang 155

Bài tập 7: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình cầu có thể tích bằng $\frac{4}{3}\pi \; cm^3$. Tính diện tích mặt cầu.

Cách làm cho bạn:

Bán kính hình cầu là: $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi }} = \sqrt[3]{\frac{3\times \frac{4\pi }{3}}{4\pi }} = 1 \; cm$

Diện tích mặt cầu là: $S = 4\pi \times r^2 = 4\pi \times 1^2 = 4\pi $

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận