Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 5 trang 155

Bài tập 5: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Một viên bi sắt có dạng hình cầu, bán kính 1,5 cm. Tính thể tích của viên bi

Cách làm cho bạn:

Thể tích của viên bi là: $V = \frac{4}{3}\pi \times r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 1,5^3 = \frac{9}{2}\pi \; cm^3$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận