Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 4 trang 155

Bài tập 4: Trang 155 toán VNEN 9 tập 2

Một quả địa cầu có dạng hình cầu, bán kính 30 cm, Tính diện tích mặt của quả địa cầu.

Cách làm cho bạn:

Diện tích mặt của quả địa cầu là: $S = 4\pi \times r^2 = 4\pi \times 30^2 = 3600\pi \; cm^2$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận