Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Giải toán vnen 9 tập 2: Bài tập 1 trang 104

2. Luyện tập, ghi vào vở

Bài tập 1: Trang 104 toán VNEN 9 tập 2

a) Xem hình 79, biết OIJ là tam giác đều, cho biết số đo của các góc nội tiếp cùng chắn cung IJ.

Giải câu 2 trang 104 toán VNEN 9 tập 2

Hướng dẫn: Vì $\widehat{ISJ}$ là góc nội tiếp chắn cung nhỏ IJ có số đo là $60^\circ$ nên $\widehat{ISJ} = 30^\circ$.

$\widehat{IRJ} = ....;\; \widehat{IQJ} = ....;\; \widehat{IPJ} = ...$

b) Xem hình 80, biết OTJ là tam giác đều, cho biết số đo của mỗi góc sau đây: $\widehat{TYJ};\; \widehat{TOY};\;\widehat{TZY};\;\widehat{YTJ}$.

Giải câu 2 trang 104 toán VNEN 9 tập 2

Hướng dẫn: Do OJT là tam giác đều nên cung nhỏ TJ có số đo là $60^\circ$, suy ra góc nội tiếp $\widehat{TYJ} = 30^\circ$.

$\widehat{TOY} = ...;\; \widehat{TZY} = ....; \;\widehat{YTJ} = ....$

Cách làm cho bạn:

a) Vì $\widehat{ISJ}$ là góc nội tiếp chắn cung nhỏ IJ có số đo là $60^\circ$ nên $\widehat{ISJ} = 30^\circ$.

$\widehat{IRJ} = 30^\circ ;\; \widehat{IQJ} = 30^\circ;\; \widehat{IPJ} = 30^\circ$ (các góc nội tiếp chắn cung nhỏ IJ)

b) Do OJT là tam giác đều nên cung nhỏ TJ có số đo là $60^\circ$, suy ra góc nội tiếp $\widehat{TYJ} = 30^\circ$.

$\widehat{TOY} = 180^\circ - \widehat{IOT} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ;$

$\widehat{TZY} = 60^\circ$ (góc nội tiếp chắn cung nhỏ TY)

$\widehat{YTJ} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận