Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Soạn sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Chuyên mục: Soạn sinh học 11

Quang hợp là quá trình đặc trưng của thực vật. Trong bài này, chúng ta nghiên cứu các kiến thức về quang hợp ở thực vật.

I. Lý thuyết

1. Khái quát về quang hợp ở thực vật

a. Quang hợp là gì?

 • Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng oxi từ khí cacbonic và nước:
 • Phương trình: 

6CO2  + 12 H2O --> C6H12O + 6O2  + 6 H2O

b. Vai trò của quang hợp

 • Vai trò của quang hợp:
  • Cung cấp thực ăn cho sinh vật, nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu
  • Cung cấp năng lượng cho sinh giới
  • Điều hòa không khí

2. Lá là cơ quan quang hợp

a. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp

 • Hình thái bên ngoài: 
  • diện tích bề mặt lớn => hấp thụ nhiều ánh sáng
  • lớp biểu bì có nhiều khí khổng => CO2 khuếch tán và lá nhiều
 • Giải phẫu: 
  • hệ thống mạch dẫn, gân lá đến tận mô, tế bào => cung cấp nước và ion khoáng; vận chuyển sản phẩm cho quang hợp
  • chứa nhiều lục lạp => thực hiện quang hợp

b. Lục lạp là bào quan quang hợp

 • Lục lạp là bào quan chứa hệ sắc tố phân bố trên màng tilacoit quang hợp thực hiện chức năng quang hợp

c. Hệ sắc tố quang hợp

 • Hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục (diệp lục a và b) và carotenoit.
 • Các sắc tố này hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
 • Năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 35 - sgk sinh học 11

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Bài tập 2: Trang 35 - sgk sinh học 11

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

Bài tập 3: Trang 35 - sgk sinh học 11

Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Bài tập 4: Trang 35 - sgk sinh học 11

Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

Bài tập 5: Trang 35 - sgk sinh học 11

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

 • a. Diệp lục a                                                    
 • b. Diệp lục b
 • c. Diệp lục a, b                                                  
 • d. Diệp lục a, b và carôtenôit

Bài tập 6: Trang 35 - sgk sinh học 11

Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

a. Có cuống lá

b. Có diện tích bề mặt lá lớn

c. Phiến lá mỏng

d. Các khí khổng tập chung chủ yếu ở mặt dưới của lá nên không chiếm mất diện tích hấp thụ ánh sáng.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 11. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận