Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Soạn sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật sgk trang 25 27

Chuyên mục: Soạn sinh học 11

Nitơ là một trong 17 nguyên tố khoáng thiết yếu của thực vật. Bài này cung cấp kiến thức về vai trò và quá trình chuyển hóa của nitơ trong cây.

I. Lý thuyết

1. Vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ

 • Nitơ được rễ cây hấp thụ ở 2 dạng NO3- và NH4+.
 • Vai trò của Nitơ đối với đời sống thực vật:
  • giúp cây sinh trưởng và phát triển 
  • là thành phần không thể thay thế cấu trúc nên nhiều hợp chất sinh học quan trọng như protein, axit nucleic, diệp lục, ATP, ... 
  • tham gia điều tiết các quá trình trai đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào

2. Quá trình đồng hóa Nitơ ở thực vật

a. Quá trình khử Nitrat

NO3- (nitrat) --> NO2 - (nitrit) --> NH4 + (amoni)

b. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật

3 con đường đồng hóa NH+ :

 • Amnin hóa trực tiếp các axit xêtô: Axit α – xêtoglutaric + NH4+  --> Axit glutamic
 • Chuyển vị amin: axit glutamic + axit piruvic --> Alanin + axit α - xêtoglutaric
 • Hình thành amit: Axit amin + NH4  --> amit

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1: Trang 27 - sgk sinh học 11

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Bài tập 2: Trang 27 - sgk sinh học 11

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

Bài tập 3: Trang 27 - sgk sinh học 11

Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật sgk trang 25 27 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 11. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận