Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Giải hóa học 9: Bài tập 4 trang 9

Câu 4.(Trang 9/SGK)

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

Cách làm cho bạn:

nCO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

a)     PTHH:  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

Phản ứng:     0,1  →  0,1               0,1

b) Từ phương trình phản ứng =>nCO2 = nBa(OH)2 = 0,1 mol

Nồng độ mol của Ba(OH)­2

CM Ba(OH)2 = 0,10,20,10,2 = 0,5 M

c) Chất kết tủa thu được sau phản ứng là BaCO3 có số mol là 0,1

m BaCO3 = 0,1 x 197 = 19,7 g

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận