Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Giải hóa học 9: Bài tập 3 trang 9

Câu 3.(Trang 9/SGK)

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Cách làm cho bạn:

Ta có nHCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO và Fe2O3

a)                 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O        (1)

         (mol)    x       → 2x          x                (mol)

                  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O     (2)

         (mol)       y        6y

b) Theo bài ra tổng khối lượng của hỗn hợp CuO và Fe2O3 là 20g

=>mCu + mFe2O3 = 20 (g) =>80x + 160y = 20                    (3)

Từ phương trình (1) (2) => nHCl = 2x + 6y = 0,7 mol      (4)

Giải 2 phương trình (2) và (4) ta được x  = 0,05 ; y = 0,1 

Trong hỗn hợp ban đầu

mCuO  = 0,05 . 160 = 4 g

m Fe2O3 = 20 – 4 = 16 g

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận