Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI.

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Soạn lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chuyên mục: Soạn lịch sử 8

Cách mạng Pháp cuối thể kỉ XVIII có những điểm giống và khác nhau với các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lịch sử. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng đến với bài học “ CM tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII”.

A. Kiến thức trọng tâm.

I. Nước Pháp trước cách mạng.

1. Tình hình kinh tế

 • Nông nghiệp rất lạc hậu do sự bóc lột của phong kiến địa chủ.
 • Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.

2. Tình hình chính trị - xã hội.

 • Là nước quân chủ chuyên chế. Vua nắm mọi quyền hành
 • Xã hội phong kiến được phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tốc, đẳng cấp 3. Trong đó: giai cấp thppngs trị gồm tăng lữ, quý tộc. Đẳng cấp 3 gồm nhiều giai cấp.

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

 • Trào lưu triết học ánh sáng ra đời, chống lại tư tưởng của chế độ phong kiến.
 • Tiêu biểu là: Môngtexkio, Vônte, Rútxô…

II. Cách mạng bùng nổ

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế

 • Năm 1774, vua Lu – I XVI lên ngôi, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu.
 • Công thương nghiệp đình đốn, nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp

=>Năm 1788 nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi.

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

 • Ngày 5/5/1789 hội nghị ba đẳng cấp khai mạc tại cung điện Véc – xai.
 • 17/6/1789 đẳng cấp 3 tuyên bố là quốc hội lập hiến.
 • Ngày 14/7/1789, quần chúng vũ trang phá ngục Ba – xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.

III. Sự phát triển của cách mạng

1. Chế độ quân chủ lập hiến ( từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792).

 • Sau 14/7/1789 phái lập hiến nắm quyền.
 • 8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền.
 • Tháng 9/1791 thông qua hiến pháp mới, xác lập nền quân chủ lập hiến.
 • Tháng 4/1792 liên minh phong kiến Áo – Phổ tấn công Pháp.
 • Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy.
 • Ngày 10/8/1792 lật đổ phái lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến.

 2. Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21/9/1792 đến ngày 2/6/1793)

 • 9/1792 quốc hội mới khai mạc -> Cộng hòa 1.
 • Chính quyền chuyển về tay tư sản công thương ( phái Gi – rông – đanh).
 • 20/9/1792 thắng quân Áo – Phổ trận Van – mi.
 • 21/1/1793 Louis bị kết án tử hình.

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia – cô – bạn ( từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/1794)

 • Đứng đầu là Rô – be – spie, thực hiện những biện pháp:
 • Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.
 • Tịch thu ruộng đất của quý tộc bán cho nông dâm, trưng thu lúa mì, quy định giá tối đa, lương tối đa.
 • Lệnh tổng động viên, liên minh chống Pháp bị đẩy lùi ngày 26/6/1794.

=> Đem lại quyền lợi cơ bản cho nhân dân, phát huy sức mạnh quần chúng trong việc chống ngoại xâm và tội phạm.

Kết quả:

 • Phái  Gia – cô – banh dập tắt cuộc nổi loạn, thắng giặc ngoài.
 • Nội bộ phái Gia – cô – banh chia rẽ, suy yếu.
 • 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo hính, chém đầu Rô – be – spie.

4. Ý nghĩa CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Mở đường cho CNTB phát triển.
 • Là cuộc CMTS triệt để nhất
 • Lực lượng quyết định của CM là nhân dân lao động.
 • Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước phong kiến
 • Lật đổ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
 • Hạn chế: Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân, không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Xã hội Pháp trước CM phân ra những đẳng cấp nào?

Bài tập 2: Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp  thời bấy giờ?

Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?

Bài tập 3: Sự khủng hoảng của chế độ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Bài tập 4: Vì sao cách mạng nổ ra?

Bài tập 5: Những nguyên ngân nào dẫn đến CMTS Pháp?

Bài tập 6: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Bài tập 7: Qua những điều trên, em có nhận xét gì về tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?

Bài tập 8: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Bài tập 9: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793?

Bài tập 10: Vì sao nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh?

Câu 11: Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô – be – spie?

Câu 12: Vì sao sau năm  1794, CMTS Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Câu 13: Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Câu 14: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Câu 15: Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 8. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận