Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? Trình bày nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng

Câu hỏi: Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? Trình bày nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng

Cách làm cho bạn:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và  quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội, được PL qui định và được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

  • Bình đẳng giữa vợ và chồng: Được thể hiện trong quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
  • Quan  hệ nhân thân:Vợ và  chồng có quyền và  nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú;tôn  trọng, giữ gìn  danh  dự, nhân phẩm uytín, tôn  trọng quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo và luôn giúp đỡ nhau.
  • Quan  hệ tài  sản:Vợ chồng có quyền và  nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài  sản chung,thể hiện ở các quyền chiếm hữu ,sử dụng và định đoạt

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận