Danh mục bài soạn

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

 
 

Soạn lịch sử 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Chuyên mục: Soạn lịch sử 9

Cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 1953-1954 làm phá sản kế hoạch Na-va; Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. Hiệp định giơ-ne-vơ 1954 ghi nhận thắng lợi của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, chấm dứt chiến tranh xâm lược và thống trị Đông Dương của Thực dân Pháp.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I. Kế hoạch Na-va của Pháp-Mỹ

Tướng Na-va đã vạch ra kế hoạch Na-va nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương. Kế hoạch Na –va gồm hai bước với hy vọng trong 18 tháng sẽ kết thúc chiến tranh trong danh dự.

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954

Trong cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954, quân ta đã mở một loạt chiến dịch tiến công địch trên nhiều hướng ở hầu khắp chiến trường Đông Dương. Cuộc tiến công chiến lược của ta đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va của Pháp –Mĩ, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.

2. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng, vì thế được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp đã xây dựng một tập đoàn cứ điểm hùng mạnh ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ được diễn ra trong ba đợt và kết thúc với thắng lợi của quân và dân ta.

III. Hiệp định giơ –ne –vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

  • Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ta buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết hiệp định giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương (21-7-1954)
  • Với hiệp định giơ – ne-vơ về Đông Dương, Pháp buộc phải rút hết quân đội về nước; Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài và mở rộng quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên  nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Ý nghĩa lịch sử

Chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp đối với nước ta. Miên Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các dân tộc trên thế giới.

Nguyên nhân thắng lợi

  • Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Có mặt trận dân tộc thống nhất, có chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước.
  • Được tiến hành cùng với liên  minh hai nước Lào và Campuchia. Đồng thời là sự ủng hộ quốc tế.

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 119 sgk lịch sử 9

Hãy cho biết âm mưu của Pháp - Mỹ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va

Trang 121 sgk lịch sử 9

Cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 1953-1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va như thế nào?

Trang 125 sgk lịch sử 9

Pháp- Mỹ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

Trang 125 sgk lịch sử 9

Dựa vào lược đồ (hình 54), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954). 

Trang 126 sgk lịch sử 9

Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 

Trang 127 sgk lịch sử 9

Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: Trang 127 sgk lịch sử 9

Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Bài tập 3: Trang 127 sgk lịch sử 9

Lập bảng các niên đại và sự kiện lịch về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của nhân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1954.

Bài tập 2: Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn lịch sử 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn lịch sử 9. Phần trình bày do Lê Hoà tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận