Danh mục bài soạn

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Soạn toán 5 bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 5

Phân số có 1 số tính chất cơ bản mà chúng ta cần nhớ. Những tính chất này sẽ theo suốt quá trình học. Nội dung bài này sẽ nhắc lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số trong chương trình toán lớp 5

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Hệ thống lại lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

1. Lý thuyết

a. Tính chất cơ bản của phân số 

  • Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ 1: \(\frac {4 }{7}\)  =  \(\frac {4 \times 3 }{7 \times 3}\) = \(\frac {12}{21}\).

Ví dụ 2: \(\frac {12 }{15}\)  = \(\frac {12: 3 }{15:3}\) = \(\frac {4 }{5}\)

b. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

  • Rút gọn phân số
  • Quy đồng mẫu số các phân số

Ví dụ rút gọn phân số:

 \(\frac {100}{60}\) = \(\frac {100:10}{60:10}\) = \(\frac {10}{6}\) = \(\frac {10 : 2}{6:2}\) = \(\frac {5}{3}\)

Ví dụ quy đồng mẫu số

Quy đồng mẫu số của \(\frac {3}{4}\) và \(\frac {9}{7}\)

Mẫu số chung là 4 x 7  = 28. Vì thế

\(\frac {3}{4}\) = \(\frac {3 \times 7}{4\times 7}\) = \(\frac {21}{28}\)

\(\frac {9}{7}\) = \(\frac {9\times 4}{7\times 4}\) = \(\frac {36}{28}\)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Rút gọn các phân số: 

\(\frac{15}{25}\);  \(\frac{18}{27}\);    \(\frac{36}{64}\).

Bài tập 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{2}{3}\) và \(\frac{5}{8}\)     

b) \(\frac{1}{4}\) và \(\frac{7}{12}\)

c) \(\frac{5}{6}\) và \(\frac{3}{8}\)

Bài tập 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

\(\frac{2}{5};\frac{4}{7};\frac{12}{30};\frac{12}{21};\frac{20}{35};\frac{40}{100}.\)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận