Danh mục bài soạn

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

SINH VẬT VÀ DI TRUYỀN

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Soạn sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

Chuyên mục: Soạn sinh học 9

Bổ sung những trường hợp trong quá trình thực hiện thí nghiệm của Menden.

I. Lý thuyết

3. Lai phân tích:

  • Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (hay  không thuần chủng).
  • Sơ đồ lai: 

P: AA       x    aa

G:  A             a

F1:       Aa

 

P: Aa    x    aa

G: A,a         a

F1:   1Aa: 1aa

4. Ý nghĩa của tương quan trội - lặn

  • Tương quan trội lặn khá phổ biến trên cơ thể sinh vật.
  • Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, các tính trạng lặn là các tính trạng xấu.
  • Trong sản xuất, người ta phải chọn vật nuôi, cây trồng thuần chủng để làm giống.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1:  Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Bài tập 2: Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Bài tập 3: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3:

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)    
Tỉ lệ kiểu hình ở F2    
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp    

Bài tập 4: Trang 13 - sgk Sinh học 9

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a. toàn quả vàng

b. toàn quả đỏ

c. tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng

d. tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

sh9a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 9. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận