Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 5: HIDRO - NƯỚC

Soạn hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Chuyên mục: Soạn hoá học 8

Bài học này trình bày nội dung: Nguyên tố hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I.Nguyên tố hóa học

1.Định nghĩa

  • Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
  • Số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

2. Kí hiệu hóa học

  • Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.
  • Ví dụ: Kí hiệu của nguyên tố hidro là H.

II.Nguyên tử khối

  • Theo quy ước, một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử C . Người ta lấy đơn vị C làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử.
  • Nguyên tử khối  là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
  • Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

III.Số lượng nguyên tố hóa học

  • Tổng số nguyên tố hóa học đã biết: trên 110 nguyên tố
  • Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

 Nguyên tố hóa học

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1.(Trang 20 SGK)

Hãy ghép các câu sau đây với đầy đủ các từ hoặc cụm từ phù hợp :

a) Đáng lẽ nói những  …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b) Những nguyên tố có cùng số…………..trong hạt nhân đều là………….cùng loại, thuộc cùng một………….hóa học.

Câu 2.(Trang 20 SGK) 

a) Nguyên tố hóa học là gì ?

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Câu 3.(Trang 20 SGK)

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Câu 4.(Trang 20 SGK)

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Câu 5.(Trang 20 SGK)

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

Câu 6.(Trang 20 SGK) 

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Câu 7.(Trang 20 SGK)

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem : Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A,  B, C hay D ?

 A. 5,342.10-23 g            

B. 6,023.10-23 g    

C. 4,482.1023 g        

D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

Câu 8.(Trang 20 SGK)

Nhận xét sau đây gồm hai ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên:

bài 5: Nguyên tố hóa học

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai đều sai.

D. Cả hai đều đúng.

(Ghi vào vở bài tập)

hh8a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn hoá học 8. Phần trình bày do Quỳnh Phương tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận