Soạn giải tích 12 bài: Ôn tập chương I

Chương I với nội dung các bài học về Ứng dụng đạo hàm khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Với bài học ôn tập chương này, Hocthoi hi vong sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập lại tất cả kiến thức có trong chương nhằm áp dụng tốt vào các bài tập

A. Tổng quan kiến thức

I. Tính đơn điệu của hàm số

Quy tắc

 • Tìm tập xác định.Tính $f'(x)$.
 • Tìm các điểm tại đó để $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định.
 • Sắp xếp các điểm đó theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
 • Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

II. Cực trị của hàm số

Quy tắc I

 • Tìm tập xác định.Tính $f'(x)$.
 • Tìm các điểm tại đó để $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định.
 • Lập bảng biến thiên.
 • Từ bảng biến thiên, suy ra các điểm cực trị ( cực đại và cực tiểu ) của hàm số.

Quy tắc II

 • Tìm tập xác định.Tính $f'(x)$.
 • Giải phương trình $f'(x)=0$ và kí hiệu $x_{i} (  i =0,1,2,... )$ là các nghiệm của nó.
 • Tính $f''(x)$ và $f''(x_{i})$.
 • Dựa vào dấu của $f''(x_{i})$ suy ra tính chất cực trị của điểm  $x_{i}$.

II. Cách tìm GTLN ( max ) và GTNN ( min ) của hàm số trên một đoạn

Quy tắc

 • Tìm các điểm $x_{1},x_{2},..,x_{n}$ trên khoảng (a;b), tại đó  $f'(x)=0$ hoặc không xác định.
 • Tính $f(a),f(x_{1}),f(x_{2}),..,f(x_{n}),f(b)$.
 • Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có:

Bài Ôn tập chương I

Ví dụ:

Từ bảng biến thiên sau:

Bài Ôn tập chương I

==>  Kết luận: $max V(x)=\frac{2a^{3}}{27}$ với $x\in (0,\frac{a}{2})$.

IV. Đường tiệm cận

1. Đường tiệm cận ngang

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên một khoảng vô hạn $(-\infty ;+\infty )$.

Nếu $\lim_{x \to \pm \infty }=y_{0}  => y=y_{0}$ là đường tiệm cận ngang .

Ví dụ:

Hàm số $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}+1$ xác định trên khoảng $(0;+\infty )$.

Ta có: $\lim_{x \to +\infty }f(x)=\lim_{x \to +\infty }(\frac{1}{\sqrt{x}}+1)=1$

=>  $y=1$ là tiệm cận ngang của hàm số đã cho.

2. Đường tiệm cận đứng

Cho hàm số $y=f(x)$ , nếu thỏa mãn một trong số các điều kiện sau:

Bài Ôn tập chương I

=> $x=x_{0}$ là tiệm cận đứng của hàm số $y=f(x)$.

V. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

1. Sơ đồ khảo sát đồ thị có 3 bước:

 • Bước 1: Tập xác định.
 • Bước 2: Sự biến thiên.
 • Bước 3: Đồ thị.

2. Một số dạng đồ thị với hàm số bậc ba $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d (a\neq 0)$

Bài Ôn tập chương I

3. Một số dạng đồ thị với hàm số bậc bốn $y=ax^{4}+bx^{2}+c (a\neq 0)$ 

Bài Ôn tập chương I

4. Hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d} (c\neq 0,ad-bc\neq 0)$

Bài Ôn tập chương I

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1:Trang 45 - sgk giải tích 12

Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số:

$y=-x^{3}+2x^{2}-x-7$

$y=\frac{x-5}{1-x}$

 

Bài tập 2:Trang 45 - sgk giải tích 12

Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm.

Tìm các cực trị của hàm số: $y=x^{4}-2x^{2}+2$

Bài tập 3: Trang 45 - sgk giải tích 12

Nêu cách tìm ra tiệm cận ngang và tiệm cận dứng của đồ thị hàm số.

Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:  $y=\frac{2x+3}{2-x}$

Bài tập 4: Trang 45 - sgk giải tích 12

Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Bài tập 5: Trang 45 - sgk giải tích 12

Cho hàm số $y = 2x^{2} + 2mx + m - 1$ có đồ thị là ($C_{m}$), m là tham số.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$.

b) Xác định m để hàm số:

i) Đồng biến trên khoảng $(-1; +∞)$.

ii) Có cực trị trên khoảng $(-1; +∞)$.

c) Chứng minh rằng ($C_{m}$) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt với mọi m.

Bài tập 6:  Trang 45 - sgk giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:  $f(x) = -x^{3} + 3x^{2} + 9x + 2$

b) Giải phương trình $f'(x - 1) > 0$.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x_{0}$, biết rằng $f'(x_{0}) = -6$.

Bài tập 7: Trang 45 - sgk giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: $y = x^{3} + 3x^{2} + 1$

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm phương trình sau theo m: $x^{3} + 3x^{2} + 1 = \frac{m}{2}$

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C).

Bài tập 8:  Trang 46 - sgk giải tích 12

Cho hàm số: $f(x) = x^{3} - 3mx^{2} + 3(2m - 1)x + 1$ (m là tham số).

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

b) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu?

c) Xác định m để $f"(x) > 6x$.

Bài tập 9: Trang 46 - sgk giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: $\frac{1}{2}x^{4}-3x^{2}+\frac{3}{2}$

b) Viết phương tình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình $f"(x) = 0$.

c) Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: $x^{4} - 6x^{2} + 3 = m$.

Bài tập 10: Trang 46 - sgk giải tích 12

Cho hàm số $y = -x^{4} + 2mx^{2} - 2m + 1$ (m tham số)  có đồ thị là ($C_{m}$).

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số.

d) Với giá trị nào của m thì ($C_{m}$) cắt trục hoành?

c) Xác định để ($C_{m}$) có cực đại, cực tiểu.

Câu 11: Trang 46 - sgk giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số $y=\frac{x+3}{x+1}$

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của đường thẳng $y = 2x + m$ luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N.

c) Xác định m sao cho độ dài MN nhỏ nhất.

Câu 12:  Trang 46 - sgk giải tích 12

Cho hàm số $f(x)=\frac{1}{3}x^{3}-\frac{1}{2}x^{2}-4x+6$

a) Giải phương trình $f'(sin x) = 0$.

b) Giải phương trình $f"(cos x) = 0$.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình $f"(x) = 0$.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn giải tích 12 bài: Ôn tập chương I . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn giải tích lớp 12. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận