Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Soạn đại số 10 bài 4: Các tập hợp số

Bài học với nội dung: Các tập hợp số.Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Tập hợp các số tự nhiên N

N = { 0 ; 1; 2 ; 3; ...}

N* = { 1 ; 2 ; 3 ; .. }

II. Tập hợp các số nguyên Z

  • Tập Z gồm các số tự nhiên và số nguyên âm.
Z = { ...; - 2 ; -1 ; 0 ; 1; 2 ; ... }

III. Tập hợp các số hữu tỉ Q

  • Dạng tổng quát: 
$\frac{a}{b} , a,b\in Z,b\neq 0$
  • Hai số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ bằng nhau <=> $a.d=b.c$

IV. Tập hợp các số thực R

  • Tập số thực bao gồm các số thập phân hữu hạn , vô hạn tuần hoàn và vô hạn không tuần hoàn.
  • Số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ.
  • Các tập hợp con thuwofng dùng của R:

Bài 4: Các tập hợp số

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 18 - sgk đại số 10

Xác định các tập hợp sau:

a) $[-3;1) ∪ (0;4]$

b) $(0; 2] ∪ [-1;1)$

c) $(-2; 15) ∪ (3; +∞)$

d) $(-1; \frac{4}{3}) ∪ [-1; 2) $

e) $(-∞; 1) ∪ (-2; +∞).$

Câu 2: Trang 18 - sgk đại số 10

Xác định các tập hợp sau:

a) $(-12; 3] ∩ [-1; 4] $        

b) $(4; 7) ∩ (-7; -4)$

c) $(2; 3) ∩ [3; 5)$        

d) $(-∞; 2] ∩ [-2; +∞)$

Câu 3: Trang 18 - sgk đại số 10

Xác định các tập hợp sau:

a) $(-2; 3) \ (1; 5)$        

b) $(-2; 3) \ [1; 5)$

c) $R \ (2; +∞)$        

d) $R \ (-∞; 3]$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn đại số 10 bài 4: Các tập hợp số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn đại số lớp 10. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận