Danh mục bài soạn

 

CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Giải vật lí 9: Bài tập 1 trang 22

Câu 1. (Trang 22 SGK lí 9) 

Hãy tính điện trở tương đương Rcủa hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Cách làm cho bạn:

Điện trở tương đương của :

$R_2 = \frac{R.R}{R + R} = \frac{R}{2}$

$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{R} =>R_3 = \frac{R}{3}$

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận