Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Giải toán 9 tập 1: Bài tập 26 trang 55

Câu 26: Trang 55 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất $y = ax – 4$ (1). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng $y = 2x – 1$ tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng $y = -3x + 2$ tại điểm có tung độ bằng 5.

Cách làm cho bạn:

Hàm số $y = ax - 4$ là hàm số bậc nhất => $a ≠ 0$.

a) Đồ thị hàm số $y = ax – 4$ cắt đường thẳng $y = 2x – 1$ tại điểm có hoành độ bằng 2

=> Thay x = 2 vào phương trình hoành độ giao điểm ta có:

$2a – 4 = 2.2 – 1 <=> 2a = 7$

<=> $a = \frac{7}{2}$.

Kết hợp với điều kiện => $a = \frac{7}{2}$ là  giá trị cần tìm.

b) Đồ thị hàm số $y = ax – 4$ cắt đường thẳng $y = -3x + 2$ tại điểm A có tung độ bằng 5

=> đường thẳng $y = -3x + 2$ đi qua điểm có tung độ bằng 5.

Thay tung độ vào phương trình đường thẳng ta được hoành độ của giao điểm A:

$5 = -3x + 2 <=> - 3x = 3$

<=> $x = -1$.

=> $ A(-1; 5)$.

Mặt khác: Đường thẳng $y = ax – 4$ cũng đi qua điểm A(-1; 5) .

<=> $5 = a.(-1) – 4 <=> -a = 9$

=> $a = -9$.

Kết hợp với điều kiện => $a = -9$ là giá trị cần tìm.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận