Danh mục bài soạn

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Giải sinh học 12: Bài tập 2 trang 45

Bài tập 2: Trang 45 - sgk Sinh học 9

Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Cách làm cho bạn:

F2 có 9 + 7= 16 tổ hợp = 4× 4

--> Mỗi cá thể F1 giảm phân cho 4 loại giao tử

--> F1 dị hợp về 2 cặp gen (AaBb). Trong đó, hai gen trội không alen (A và B) có tương tác bổ sung để hình thành màu hoa đỏ. Nếu KG chỉ có mặt 1 loại gen trội (A hoặc B) hay toàn bộ gen lặn thì  sẽ cho kiểu hình hoa trắng.

  •  Sơ đồ lai:

P (t/c):    AAbb        ×       aaBB

G:             Ab                        aB

F1:                      AaBb (100% hoa đỏ)

F1 × F1:  AaBb            ×            AaBb

G1:  AB, Ab, aB, ab           AB, Ab, aB, ab

F2:      9 A-B-      : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

          9 hoa đỏ   :         7 hoa trắng 

  • Hiện tượng tương tác gen là phổ biến còn hiện tượng một gen quy định một tính trạng đúng như quy luật Menđen là khá hiếm gặp.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận