Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?

Bài tập 3: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?

  • Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá
  • Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng
  • Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào
  • Không có truyền thống, mỗi cá nhân và dân tộc vẫn phát triển
  • Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
  • Không được để các truyền thống dân tộc bị mai một, lãng quên.

Cách làm cho bạn:

Em đồng ý với những ý kiến:

  • Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá
  • Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng
  • Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào
  • Không được để các truyền thống dân tộc bị mai một, lãng quên.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận